Janssen Huidtherapie

Algemene voorwaarden

Janssen Huidtherapie hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.    

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Janssen Huidtherapie ” verstaan Huidtherapie Janssen gevestigd: Medisch Centrum Stelle aan de Stelle 12 G, 3191 KE Hoogvliet en Spijkenisse Medisch Centrum, 2e etage route 143, Ruwaard van Puttenweg 500, 3201 GZ in Spijkenisse.
1.2 De bij Janssen Huidtherapie werkzame huid-en oedeemtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH, zijn BIG-geregistreerd en zij Kwaliteitsgeregistreerd bij het Kwaliteitseregister Paramedici (KP).
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Janssen Huidtherapie opdracht geeft tot behandeling.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Janssen Huidtherapie.
1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Janssen Huidtherapie voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.7 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen Janssen Huidtherapie en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
1.8 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Janssen Huidtherapie en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Janssen Huidtherapie tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2 Janssen Huidtherapie is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk toestemming daartoe aan Janssen Huidtherapie.
3.2 Janssen Huidtherapie kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Janssen Huidtherapie om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. Janssen Huidtherapie is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Janssen Huidtherapie.
3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Janssen Huidtherapie geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie

4.1 De cliënt dient Janssen Huidtherapie op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast (www.janssenhuidtherapie.nl).
5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6. Betaling

6.1 De cliënt betaalt per pin. Er kan met Janssen Huidtherapie ook worden afgesproken dat de cliënt de betaling overmaakt. De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Janssen Huidtherapie zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van Janssen Huidtherapie onder vermelding van het factuurnummer.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Janssen Huidtherapie is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Janssen Huidtherapie is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.5 Bij betalingsachterstand is Janssen Huidtherapie bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Janssen Huidtherapie indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Janssen Huidtherapie instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of Janssen Huidtherapie verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 48 uur tevoren bij Janssen Huidtherapie af te zeggen (waarbij zaterdagen en zondagen niet worden meegerekend).

Je kunt een afspraak afzeggen door te bellen of de voicemail in te spreken. Als je op tijd afzegt, zullen wij zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met je inplannen. Er zijn dan geen kosten aan verbonden. Als je niet op tijd afzegt, zullen wij het consult bij je in rekening brengen: een gemist consult kost €37,50,- euro.

Let op: deze nota is niet te declareren bij je zorgverzekeraar.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd (niet via whatssapp). De annulering wordt door Janssen Huidtherapie geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door Janssen Huidtherapie wordt ontvangen (zie www.huidtherapiejanssen.nl).

8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid Janssen Huidtherapie leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Janssen Huidtherapie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.  Janssen Huidtherapie is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Janssen Huidtherapie.  

9. Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Janssen Huidtherapie, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Janssen Huidtherapie. Janssen Huidtherapie en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen Janssen Huidtherapie en de cliënt.
9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns (www.paramedisch.org).

10. Nietigheid

10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

11. Toepasselijk recht

11.1 Op de tussen Janssen Huidtherapie  en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12. Wijziging

12.1 Janssen Huidtherapie behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.
Chat openen
Goedendag
Kunnen wij je ergens mee helpen?